Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van De Wissel bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders/verzorgers:

  • Femke Helmich
  • Daniëlle Beijl-Hermans

Namens het team:

  • Anneke Lemsom
  • Ebrina de Graaff

Vragen voor de MR kunnen gestuurd worden naar: a.lemsom@ozeo.nl

Rechten MR

De MR heeft inspraak bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR laat zich informeren door de ouders en het personeel. Met sommige directiebesluiten moet de  MR instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Vaststellen van de schoolgids

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie.