Hoe komt een leerling op De Wissel?

Aanmeldprocedure

  1. Kennismakingsgesprek /rondleiding (indien ouder(s)/verzorger(s) dit wensen) met de zorgcoördinator. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierbij (of na een telefonische vraag) een aanmeldings- en informatieformulier van De Wissel. De leerlingen van De Tweern ontvangen deze formulieren tijdens het eindadviesgesprek op De Tweern.
  2. Als de leerling is aangemeld gaat er een verzoek naar de aanleverende school met daarin de vraag om een onderwijskundig rapport /Ontwikkelingsperspectief, recente onderzoeken, didactische-en sociaalemotionele gegevens en de zienswijze van ouders aan te leveren.
  3. De gegevens van de nieuwe leerlingen komen terecht bij de gedragswetenschapper, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts en de zorgcoördinator.
  4. Wanneer een leerling niet van De Tweern komt, neemt de gedragswetenschapper een semigestructureerd klinisch interview (SCICA) af en de schoolmaatschappelijk werker een sociale anamnese (SA). Bij de leerlingen die van De Tweern komen, vindt een warme overdracht plaats. (De gedragswetenschapper gaat in gesprek met de leerkracht van de leerlingen.)
  5. Op het moment dat bovengenoemde personen tot de conclusie komen dat De Wissel niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen, wordt gezocht naar een beter passende vorm van onderwijs. In samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) wordt dit teruggekoppeld naar de Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO)

 

Toelatingsprocedure

  1. De administratief medewerker vult de persoonlijke gegevens van de nieuwe leerlingen en de toets uitslagen, in op het start-OP. De gedragswetenschapper vult het start-OP aan met o.a. de onderwijsbehoeften, informatie uit het SCICA en het integratief beeld. De schoolmaatschappelijk werker zal bij de desbetreffende leerlingen een korte weergave van de SA maken en deze invullen op het start-OP.
  2. Het start-OP dat gemaakt is, wordt via de mail toegezonden aan ouder(s)/verzorger(s) (evenals een aanvullende pagina t.b.v. de Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO)). Wanneer ouders niet binnen zeven dagen reageren op de e-mail met eventuele wijzigingen, wordt er vanuit gegaan dat ouders akkoord gaan met de inhoud. (Het start-OP wordt uitgedraaid voor in het dossier en wordt ondertekend wanneer ouders op oudergesprek komen in de eerste schoolweek).
  3. De aanvraag voor de toelatingsverklaring, met akkoordverklaring ouders, het start-OP, een onderwijskundig rapport /Ontwikkelingsperspectief, recente onderzoeken, didactische-en sociaalemotionele gegevens, de zienswijze van ouders en verdere relevantie informatie wordt verzonden naar de CTO.
  4. Indien De Wissel de best passende onderwijsvorm is voor de leerling, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door de CTO.