Wie doet wat?

De coach

De coaches zijn, vanuit hun dagelijkse zorg voor en omgang met leerlingen van hun groep, de eerstverantwoordelijke personen voor de begeleiding van de leerlingen.

Zij worden hierbij zoveel mogelijk ondersteund door de volgende specialisten:

De psychologisch assistent

In samenwerking met de orthopedagoog/psycholoog neemt de psychologisch assistent arbeidsinteressetesten af, zorgt indien gewenst voor een sociogram van verschillende coachgroepen, etc.

De schoolmaatschappelijk werker

Afnemen van een sociale anamnese bij de toelatingsprocedure, daarnaast het bevorderen van goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s)/leerling en school. Het op elkaar afstemmen van de aanpak van de leerling door ouder(s)/verzorger(s) en school. Indien nodig het verwijzen naar en samenwerken met anderen die hulp kunnen verlenen aan de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s).

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator adviseert voornamelijk de leerkrachten en brengt de situatie van alle leerlingen in kaart. Verder worden door de zorgcoördinator de leerlingenbesprekingen gecoördineerd en voorgezeten, evenals de interne overlegmomenten op school.

De gedragswetenschapper

Binnen onze school is een gedragswetenschapper werkzaam. Deze zal indien nodig klassenobservaties uitvoeren ten behoeve van het vaststellen of bijstellen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de bevindingen bespreken in de Commissie van Begeleiding. Wanneer er echter sprake is van een psychologisch onderzoek met een expliciete onderzoeksvraag dan zal uw schriftelijke toestemming daarvoor worden gevraagd. Ook kan het zijn dat de gedragswetenschapper op incidentele basis een gesprek voert met een leerling in het kader van de dagelijkse begeleiding. Indien deze gesprekken een structureel karakter krijgen, zal hiervoor eveneens vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Commissie van Begeleiding (CvB)/Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Eén keer per maand komen bij de Commissie van Begeleiding (CvB) de maatschappelijk werker, zorgcoördinator en orthopedagoog bijeen. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden besproken en eventuele acties opgestart, dit alles in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Tevens voert dit team, daar waar nodig, aanvullende onderzoeken uit en geeft men ondersteuning naar de groepen en eventueel ook naar ouder(s)/verzorger(s).

Eén keer per maand wordt de CvB aangevuld met de schoolarts, leerplichtambtenaar en een collega van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), dit overleg wordt het Zorg- en AdviesTeam (ZAT) genoemd. Een leerling wordt alleen besproken nadat ouder(s) toestemming hebben gegeven.